UZMAN KLİNİK PSİKOLOG AHMET METEHAN ER KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASIVEİMHA POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ

1.1.Politikanın Amacı

1.2.Politikanın Kapsamı

1.3 Tanımlar

2. SORUMLULUK VE GÖREVLER

3. KAYIT ORTAMLARI

4. KİŞİSEL VERİLERİSAKLANMASI VE İMHASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 4.1. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

4.2. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

4.3. İmhayı Gerektiren Hukuki Sebepler

5.TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

6.KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

7.SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

8. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

9.POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ DİĞER POLİTİKALAR İLE BAĞLANTISI

10. YÜRÜRLÜK

1.GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı

Kişisel verileri saklama ve imha politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, Uzman Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER tarafından işlenen kişisel verilerin, saklanması ve imhasına yönelik iş ve işlemler konusundaki usulleri ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


1.2. Politikanın Kapsamı

 Kişisel verileri saklama ve imha politikası, Ahmet Metehan Er’in işlemekte olduğu Kişisel Verileriler ile Özel Nitelikli Kişisel Verilere yönelik tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanmaktadır. Kişisel Verilerin saklanmasıyla ve imhasıyla ilgili olarak bu politika tarafından düzenlenen kurallar danışan, potansiyel danışan, çalışa adayı, çalışan veya diğer gerçek şahıslarla ilgili basılı, elektronik veya diğer ortamlardaki tüm kişisel verileri kapsar.

1.3 Tanımlar

 

İşbu Politikada geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ihtiva eder.

 

Veri Sorumlusu

Ahmet Metehan ER

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgüriradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Çalışan

Klinik personeli

Danışan

Kliniğimize tetkik, tedavi için müracaat edip tedavi gören kişi,

Elektronik Ortam

Kişisel Verilerin elektronik cihazlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İmha Etme

Kişisel Verilerin geri döndürülemez biçimde yok edilmesi

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla islenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı

Kişisel Veri   

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

Kişisel Veri Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu Şirket’in kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kişisel Veri İşleme

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlem

Klinik

Uzman Klinik Psikolog Ahmet Metehan Er’e ait psikolojik danışma merkezi


Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin veriler.

Periyodik imha

KVKKda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleşt

Politika

Ahmet Metehan ER Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası

Silme

Kişisel Verilerin geri döndürülemez biçimde temizlenmesi yahut ilgili kullanıcılar için erişilemez hale getirme

Site

adresinde yer alan web sitesi,

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Verikayıt sistemi   

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sahipleri

Kişisel Verileri işlenen Çalışan/Danışan tüm gerçek kişiler

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusuİrtibat Kişisi

Ahmet Metehan Er’in Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ile olan ilişkilerini yürüten ve Klinik tarafından atanan kişiyi ifade eder. 

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi / VERBİS        

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

                  Yönetmelik                                        

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Ziyaretçi

Kliniğimizin sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

6698 Sayılı Kanun/KVKK

Kişisel verilerin korunması kanunu


 

2. SORUMLULUK VE GÖREVLER

 Kliniğin tüm çalışanları ve birimleri; kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda sorumlu birimlere tam ve aktif destek verir. Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, birim çalışanlarının eğitilmesinde, çalışanların farkındalığının sağlanmasında, artırılmasında ve izlenmesinde,

 

kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasında tüm çalışanlar ve birimler, sorumlu birimlere destek olur.

 

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım şu şekildedir.

 

Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

UNVANI

BİRİMİ

GÖREVİ

Klinik sahibi (veri sorumlusu)

Klinik

Çalışanların politikaya uygun davranmasından sorumludur.

Klinik sahibi (veri sorumlusu)

Klinik

Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

Klinik sahibi (veri sorumlusu)

Klinik

Politikanın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.

Klinik sahibi (veri sorumlusu)

Klinik

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

 

3. KAYIT ORTAMLARI

 

Veri Sahiplerine ait kişisel veriler, Ahmet Metehan Er tarafından özellikle (i) Akıl ve Ruh Sağlığı alanında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası ile (iv) danışan ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla elektronik ortamlarda veya elektronik olmayan ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Saklama / Kayıt ortamlarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

 

Kişisel veri saklama ortamları

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

Kişisel bilgisayarlar

Mobil Cihazlar

 

Kağıtlar

Yazılı ve basılı ortamlar

Manuel veri kayıt sistemleri (başvuru formları vb)

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesigerektiği belirtilmiş, 5. ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

 

Buna göre, klinik faaliyetleri çerçevesinde kişi veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi/zamanaşımı sona eren Kişisel Veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 

 

4.1. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

 Ahmet Metehan Er tarafından klinik faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar ve kanun ile ilgili mevzuat kapsamında muhafaza edilir. Bu kapsamda saklamayı gerektiren sebepler şunlardır:

 

·         Kişisel verilerin Akıl ve Ruh Sağlığı alanında sağlık hizmetlerinin verilmesi / sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

·         Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

·         Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine  zarar vermemek kaydıyla Ahmet Metehan Er’in /Kliniğin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

·         Kişisel verilerin Ahmet Metehan Er’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

·         Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

·         Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

 

 4.2. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Ahmet Metehan Er aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ilgili kişinin veya ilgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilmektedir:

 

·         Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Verilen hizmet sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

·         Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

·         Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Hizmetin ifası

 

4.3. İmhayı Gerektiren Hukuki Sebepler

 Kişisel veriler, aşağıdaki durumların varlığı halinde ilgili kişinin talebi üzerine veya re’sen Ahmet Metehan Er tarafından silinir ya da yok edilir:

 

·         Kişisel verinin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması

·         Kişisel verinin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması

·         Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması

·         Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi

Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından reddedilmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen 

·         süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurulaşikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

·         Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

 

5. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Ahmet Metehan Er tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 

Ahmet Metehan Er’in teknik olarak almış olduğu ve almakta olduğu tedbirler aşağıda yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

 

·         Verilerin klinik dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini sağlar.

·         Kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli yöntemler ile korur.

·         Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlar.

·         Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmasını sağlar.

·         Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların yetkileri kaldırılır.

·         Güncel anti-virüs sistemleri kullanır.

·         Şifreleme yapılır

·         Kişisel Verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD aracılığıyla herhangi bir şekilde aktarılmaması konusunda gerekli önlemleri alır.

·         Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır

 

·         Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır

·         Saklanan kişisel verilere Klinik içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır.

·         Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara (kilitli dolaplar vb gibi) erişim ile ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınır ve fiziksel ortamların dış risklere karşı güvenliğini sağlar.

·         Çalışan Özlük Dosyaları, Danışan Dosyaları gibi gizli belgeler kilitlenebilir bir dolapta saklanmaktadır

·         Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri bulunur

·         Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin iptali yapılır.

·         Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar. Gizlilik taahhütnameleri yapar.

·         İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 6. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

 Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi/zamanaşımı sona eren Kişisel Veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Klinik tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

 Ahmet Metehan Er tarafından işlenen kişisel veriler aşağıdaki tabloda belirtilen yöntemlerle silinir.

 

VERİ KAYIT ORTAMI

SİLİNME YÖNTEMİ

Elektronik Ortam

Elektronik ortamda (bilgisayar, mobiz cihaz) yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise,

*Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,

*Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

 

koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır. ·

Elektronik Olmayan Ortam/Fiziksel Ortam

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu kişi hariç diğer çalışanlar için hiçbir ��ekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

6.2. Kişisel Verilerin İmha Edilmesi/Yok Edilmesi

 

Ahmet Metehan Er tarafından işlenen kişisel veriler aşağıdaki tabloda belirtilen yöntemlerle imha edilir/yok edilir.

    

VERİ KAYIT ORTAMI

İMHA/YOK EDİLME YÖNTEMİ

Elektronik Ortam

Elektronik ortamda (bilgisayar, mobiz cihaz) yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise,

*Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,

*Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

 

koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır. ·

Elektronik Olmayan Ortam/Fiziksel Ortam

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, yakılarak ya da evrak imha makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 

6.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahihiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek halegetirilmesidir.

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veyaüçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesigibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyladahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesigerekir

 

7.SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Ahmet Metehan Ertarafından şayet kişisel verilerinizin işlenmesi halinde kişisel verilerin saklama süresi belirlenirken; öncelikle yasal mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Bunun haricinde aşağıdaki tabloda yer alan saklama ve imha süreleri esas alınır.

 

 

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Kimlik Bilgileri

İş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl

 

Danışandan – Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İletişim Bilgileri

İş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl

 

Danışandan – Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde


Özlük Bilgileri

İş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hukuki İşlem

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Finansve Muhasebe Bilgileri

İş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Mesleki Deneyim

İş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sağlık Bilgileri

İş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl

 

İş sağlığı ve güvenliği nedeniylealınan raporlarda iş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl

 

Danışandan-Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Vergisel Kayıtlara İlişkin Kişisel Veriler

5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde


8. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Ahmet Metehan Er, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Ahmet Metehan Er’e ait klinikte her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

9.POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ, DİĞER POLİTİKALAR İLE BAĞLANTISI

Politika, kliniğin internet sitesinde (www.ahmetmetehaner.com) ve ıslak imzalı (basılı kağıt) olarak klinikte yayımlanır.  Ahmet Metehan Er, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’ da değişiklik yapma hakkına sahip olup bu doğrultuda Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler güncellenir.

Ahmet Metehan Er, kişisel verilerin korunması için belirlediği uygulama esaslarını politikalarda belirtmekte, ilgili olduğu ölçüde söz konusu politikaları kamuoyuna açık ortamlarda yayımlamaktadır. Bu hususlarda Ahmet Metehan Er tarafından hazırlanan tüm politikalar, bir bütündür ve düzenlemeleri birbirini tamamlamaktadır.

10. YÜRÜRLÜK

Politika, klinik yetkilisince (Ahmet Metehan Er) imza edilmesinin ve internet sitemizde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nüshaları iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Ahmet Metehan Er tarafından saklanır.


 kişisel verilerin saklanması ve imha politikası