6698 SAYILI (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMIINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili olarak düzenlenen,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Ahmet Metehan ER tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirme ve aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.ahmetmetehaner.com] adresinde yer alan .Ahmet Metehan ER Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi politikası'ndan özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasında  veya kliniğimizde asılı panolardan ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu        : Ahmet Metehan ER

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres  :Konacık Mahallesi Balcılar Sokak Yalı Çömezler İş Merkezi C Blok No:3 Bodrum/Muğla

E-mail :[email protected] 

1.  İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafınıza ait, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; kimlik bilgileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik no, imza vb.), iletişim verileriniz (adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.), finansal verileriniz (ödeme bilgileri, fatura bilgileri vb.), sağlık bilgileri ile ilgili her türlü kişisel verileriniz (psikolojik rahatsızlık geçmişi randevu bilgileri hastalık bilgileri psikolojik testler ve sonuçları değerlendirme ölçekleri kullanılan ilaçlar hastalık öyküsü alkol ve sigara kullanımı ilaç raporları aile bireyleri genetik hastalık bilgisi laboratuvar sonuçları doktor analiz ve yorumları sağlıkk raporları hamilelik durumu sakatlık durumu vb.

mesleki veriler(çalıştığı kurum, meslek bilgisivb),eğitim verisi (okul, eğitim bilgileriv b), Aile ve yakını verisi (yakınlarının adı-soyadı, iletişim numarası, TC Kimlik numarasıvb) web siteleri ve online hizmetler aracılığı ile gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, kısaca sizin kimliğinizi belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge KVKK  madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamında olup tarafımızdan 2’nci başlıkta yer alan amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde 3’üncü başlıkta belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

·         3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve hizmet sözleşmesinin gerekleri,

·         Toplum sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi,

·         Kliniğimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, yönetim aktivitelerinin yerine getirilmesi,

·         Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, kliniğimiz ile ilişkinizi teyit etme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma, tedavi ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, online ve canlı destek,

·         Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ile mevzuat hükümleri uyarınca ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

·         Hekimin gerek görmesi halinde durumun yakınlara/ilgili kuruluşlara bildirilmesi,

·         Satın aldığınız hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,

·         Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·         İlgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz idari ve teknik tedbirler alınmak vasıtasıyla korunarak, Ahmet Metehan ER’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerinde hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda 4’üncü başlıkta belirtilen süre dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel verilerinin tarafınızca alenileştirilmiş olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri nedeniyle, mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak KVKK md. 5. Ve 6. hükmü uyarınca işlenebilmektedir.

   3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE AMACI

Kişisel verileriniz gerektiği takdirde;2’nci bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; KVKK’nın 8.  ve 9.  maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu kapsamda 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hükümlerin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlarıyla, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için ilgili adli, idarive resmi makamlarlaveyailgili kolluk kuvvetleriyleklinik işleyişi ile ilgili olarak (randevuların ayarlanması vb) klinik çalışanlarıylapaylaşılabilecektir.Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ İLE HUKUKİ SEBEBİ VE SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, KVKK m.5de belirtilen “ilgilikişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunluolması”, “verisorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesiiçin zorunlu olması” “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, sağlık, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle KVKK m.6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; kliniğimize gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında doldurmuş olduğunuz fiziki/elektronik iletişim formlarıyla,telefon, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz e-postalar ve iletişim kurduğunuz sosyal medya hesapları gibi benzer kanallar aracılığıyla, internet sitesi aracılığıyla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Kliniğimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel Verileriniz KVKK m. 7/1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Detaylı bilgi için Saklama ve imha Politikasına bakabilirsiniz


5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme,

e)7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 Söz konusu taleplerinizi; başvuru formunu kullanarak açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek“Veri Sorumlusuna Başvuru Usulve Esasları Hakkında Tebliğe” göre;

Konacık Mahallesi Balcılar Sokak Yalı Çömezler İş Merkezi C Blok No:3 Bodrum/Muğlaadresine yazılı ve ıslak imzalı olarak başvurarak

·         Kayıtlı e postanız üzerinden Ahmet Metehan Er’in e posta adresine ([email protected] ) adresine göndereceğiniz bir e-posta ile başvurarak

iletebilirsiniz.

Talebiniz niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 


aydınlatma metni